Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. 

Odbywają się na wydarzeniach promocyjncych i na naszym facebookowym fanpage na https://www.facebook.com/szkolatellme

Poniżej regulaminy dotyczące określonych konkursów i voucherów oferowanych jako nagrody.

 

Regulamin korzystania z Voucherów Podarunkowych TELL ME

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady realizacji Voucherów Podarunkowych (dalej „Voucher”).

2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line
na stronie internetowej www.
tellme.edu.pl

3. Sprzedaż jest organizowana przez TELL ME ADAM ROGOZIŃSKI z siedzibą przy ul. Cynamonowej 5b, 05-500 Zamienie, NIP: 9512202355 , REGON: 141166790 (dalej „Organizator”).

4. Promocja obowiązuje przez cały okres wyznaczony na voucherze.

 

II. DEFINICJE

 

a) Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych opisanych na stronie www.tellme.edu.pl w zakładce WAKACJE/FERIE, zwanych dalej „Zajęciami”, odbywających się na terenie szkoły, w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 22lub online zgodnie z wcześniejszą rezerwacją miejsca
w danej grupie oraz z dostępnością miejsc.

b) Uczeń – osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.

d) Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na oferowane przez Organizatora usługi edukacyjne.

 

III. WARUNKI OGÓLNE

1. Uczeń wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Voucher może być realizowany przez dowolną osobę

3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, ani na inne bony posiadające wartość pieniężną.

4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, w jednym tygodniu wakacji lub ferii,
bez możliwości podziału.

5. Każdy Voucher posiada indywidualny kod weryfikacyjny.

6. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

7. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera,

b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji miejsca w danej grupie,

8. Voucher może być realizowany w ramach dostępności miejsc w grupach, po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

9. Voucher łączy się tylko z innymi promocjami wskazanymi na stronie internetowej www.tellme.edu.pl

10. Voucher można wygrać w konkursie internetowym lub na targach.

11. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.

 

IV. WAŻNOŚĆVOUCHERA
1. Voucher jest ważny w okresie wyznaczonym na voucherze.

2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.tellme.edu.pl

2. Regulamin został opublikowany w dniu 22.04.2020 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczniów.
Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.tellme.edu.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.
4. Wszelkich informacje dodatkowe dostępne są pod numerem telefonu +48793 383 13 oraz na stronie www.tellme.edu.pl
5. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie TELL ME ADAM ROGOZIŃSKI odpowiada TELL ME ADAM ROGOZIŃSKI, przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej, realizującej obowiązki przewidziane w art. 13 lub 14 RODO.
6. Firma TELL ME ADAM ROGOZIŃSKI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taki Voucher, w wypadku jego zgubienia, kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia.

© Tell Me. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk